Algemene Voorwaarden


Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van KiM Business Gifts statutair en kantoorhoudend op de Schepenen 52 te Naarden, hierna te noemen “Verkoopster” , ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gooi & Vechtstreek onder nummer 58534490

Artikel 1: Algemeen

1.1        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de verkoopster met koper(s)gesloten overeenkomsten, de totstandkoming daarvan en daaruit alle door verkoopster uitgebrachte offertes.

1.2        Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze door de verkoopster en koper schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3        De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Offertes /  Overeenkomsten

2.1        Alle door de verkoopster uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en ondeelbaar, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

2.2        Onverminderd het bepaalde in 4.3 zijn wijzigingen in de koopovereenkomst slechts geldig, indien deze schriftelijk door koper en verkoopster zijn overeengekomen.

Artikel 3: Levering

3.1        In de overeenkomst tussen koper en verkoopster is een bijdrage voor het vervoer berekend.

3.2        De wijze van verzending wordt door de verkoopster bepaald, tenzij door de Koper een andere verzendwijze wenst en dit tijdig is doorgegeven, dan zijn de eventuele meerkosten hiervoor, voor rekening van de koper, tenzij anders overeengekomen.

3.3        Levering door verkoopster gaat vanaf magazijn. Vanaf de levering gaat het risico over op koper, onafhankelijk of het vervoer in de overeenkomst is inbegrepen.

3.4        Leveringstermijnen zijn nooit aan te merken als fatale termijnen, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen tussen Koper en Verkoopster. Indien levering niet op tijd plaatsvindt, dient de koper, de verkoopster hier telefonisch en schriftelijk van op de hoogte te stellen.

3.5        Indien een levering niet tijdig is gedaan, geeft dit de koper niet het recht om van verkoopster een boete of schadevergoeding te eisen. Tevens is dit geen reden de overeengekomen betalingstermijn te overschrijden.

3.6        Indien koper aan de verkoopster een uiterste leverdatum stelt en als hieraan meerkosten zijn verbonden, zoals spoedtoeslag en het gebruik van een koeriersdienst, zijn deze voor rekening van de koper.

3.7        Verkoopster behoudt zicht het recht, bij speciaal voor de koper geproduceerde artikelen c.q. bedrukte artikelen, maximaal 10% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren en te factureren.

3.8        Op het moment dat de verkoopster de zending overdraagt aan de vervoerder heeft zij zich volledig gekweten van haar taak en is zij niet meer aansprakelijk voor de eventuele tekortkoming van de vervoerder en kan de verkoopster hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden door de koper.

3.9        De koper kan geen aanspraak maken op een vergoeding van schade aan de levering, veroorzaakt door het onzorgvuldig openen door de koper van de verpakking.

Artikel 4: Prijzen

4.1         Alle door de verkoopster gehanteerde prijzen zijn exclusief B.T.W. mede als de kosten welke noodzakelijk zijn om de (bedrukte) order tot stand te brengen, zoals o.a. het maken van films en clichés.

4.2         Mondelinge en schriftelijke prijsopgaven, zoals in offertes en nieuwsbrieven e.d. zijn altijd vrijblijvend.

4.3        Verkoopster behoudt tot aan de levering het recht om de overeengekomen prijzen te wijzigen, indien er kostverhogende factoren zich voordoen zoals belastingverhoging, in- en uitvoerrechten etc.

4.4        Verkoopster  behoudt zich het recht om behalve de overeengekomen verkoopprijs eventuele noodzakelijke administratie en/of behandelingskosten apart te berekenen.

Artikel 5: Betaling

5.1        Betaling dient in principe vooruit te geschieden, tenzij tussen koper & verkoopster een overeenkomst is gesloten dat dit na levering mag geschieden, dan is de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.

5.2        Koper is niet bevoegd om een tegenvordering op de verkoopster op de koopprijs in mindering te brengen.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud en zekerheidsrechten

6.1        Verkoopster behoudt het eigendom van de door haar geleverde goederen, zolang de koper de verschuldigde prijs en/of kosten van de geleverde of de te leveren goederen niet heeft betaald.

6.2        Indien de koper in gebreke blijft in de nakoming van zijn verplichtingen, die in overeenkomst met de verkoopster gesloten zijn of als de verkoopster gegronde reden heeft aan te nemen dat de koper dit zal doen, dan is verkoopster bevoegde de geleverde zaken terug te nemen. Met name bestaat dit recht als onder de koper beslag wordt gelegd of indien surseance van betaling is aangevraagd of al er een faillissement van de koper is aangevraagd of uitgesproken.

6.3        Indien derden pretenderen de door verkoopster geleverde nog niet betaalde goederen aan de koper, dient de koper de verkoopster hier binnen 24 uur van op de hoogte te stellen, zodat de verkoopster deze goederen weg kan (laten) halen bij de koper.

6.4        Bij elke terugneming zal de verkoopster de koper voor deze zaken crediteren , verminderd met de kosten die hiervoor gemaakt zijn.

6.5        Koper verplicht zich, zolang de betaling nog niet (geheel) voldaan is de door de verkoopster geleverde goederen zorgvuldig te behandelen en koper is dan niet toegestaan deze goederen aan derden in onderpand te geven.

Artikel 7: Opschorting, ontbinding en nakoming

7.1        Verkoopster heeft, indien de koper tekort komt of als verkoopster redelijker wijze denkt dat koper tekort zal schieten in de nakoming van de gesloten overeenkomst tussen koper en verkoopster, het recht om:
 a.        van koper alle lopende en nog te sluiten overeenkomsten betaling vooraf, of onmiddellijk bij aflevering te vorderen.
  b.        zonder rechterlijke tussenkomst de betreffende overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, met onmiddellijke ingang te ontbinden.

7.2        Indien de koper tekort komt in de overeenkomst gesloten met de verkoopster,heeft de verkoopster het recht een, na schriftelijk en aangetekende post, een direct opeisbare boete van een kwart van het factuurbedrag aan koper.

Artikel 8: Overmacht

8.1        Onder overmacht wordt elke onafhankelijke omstandigheid die na totstandkoming van de overeenkomst tussen verkoopster en koper blijvend of tijdelijk verhinderd, verstaan, zoals werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van verkoopster, mede als tekortkoming van de door verkoopster ingeschakelde personen voor de uitvoering van de overeenkomst.

8.2        In het geval van verhindering van de overeenkomst als gevolg van overmacht mag de verkoopster zonder tussenkomst van een rechter de overeenkomst voor de duur van de overmacht opschuiven. Tevens mag de verkoopster de overeenkomst gedeeltelijk of in zijn geheel ontbinden, zonder dat zij voor enige schadevergoeding aansprakelijk is.

Artikel 9: Reclames

9.1        Zodra de goederen aan de koper geleverd zijn dient hij deze te controleren. Uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst goederen, dienen klachten met betrekking op de door verkoopster geleverde goederen, schriftelijk en telefonisch aan verkoopster te worden gemeld.

9.2        In geval van verborgen gebreken, welke allen naar voren zouden kunnen komen door gebruik dan is de reclame tijd hiervoor, 10 dagen na aflevering van de goederen en dienen ook schriftelijk en telefonisch aan verkoopster te worden gemeld.

9.3        Afbeeldingen, tekeningen, gegeven maten en gewichten, kleuropgaven e.d. welke door verkoopster worden gegeven in offertes, op de webshop en telefonisch, zijn voor verkoopster niet bindend en zijn alleen bedoeld voor een algemene indruk c.q. voorstelling van hetgeen wat verkoopster aanbied. Indien hetgeen afwijkt van het beeld als gegeven door verkoopster, heeft de koper niet het recht de order te annuleren, de ontvangst of de betaling van de geleverde goederen te weigeren of een vergoeding te eisen van de verkoopster.

9.4        Nadat de reclame van de geleverde goederen is ontvangen, zal de verkoopster meteen een onderzoek instellen naar de gegrondheid van de klacht. Het kan zijn dat de verkoopster de goederen wil onderzoeken en dat moet koper toestaan. Naar aanleiding hiervan bepaald verkoopster of de klacht gegrond is. Indien de klacht gegrond is gebleken, zal de verkoopster er alles aan doen deze klacht op te lossen, indien dit niet mogelijk is, kan de koper de goederen retourneren en zal de verkoopster de goederen terugnemen of een redelijke vermindering op de prijs crediteren.

9.5        Indien er gebreken zijn geconstateerd bij een deel van de levering, geeft dit niet de koper het recht de gehele zending te retourneren als wel uitstel van betaling.

9.6        Indien de koper, na reclamatie, over de geleverde goederen blijft beschikken, vervalt het recht van reclame dan wel schadevergoeding en of schadeloosstelling.

9.7        Iedere aanspraak op reclame vervalt als de koper zelf heeft geprobeerd, zonder de verkoopster hierin kennis te stellen, het geleverde product te herstellen of als er andere werkzaamheden aan zijn verricht.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1        Verkoopster zal nooit aansprakelijk zijn voor enige schade veroorzaakt door ondeskundig gebruik van de geleverde goederen of voor het gebruik voor een ander doel dan waarvoor dit naar normale maatstaven geschikt is.

10.2        Verkoopster is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het onjuist bedrukken van goederen, als gevolg van niet juiste of onvolledige informatie van de koper.

10.3        Verkoopster aanvaardt geen aansprakelijkheid voor geringe afwijkingen in de kleur van de zaken veroorzaakt door de aard van het materiaal, waarop de kleur wordt aangebracht.

Artikel 11: Eigendomsrecht c.q. auteursrecht

11.1        Indien verkoopster nieuwe producten laat ontwerpen c.q.  fabriceren, dan heeft zij hierop het eigendoms- c.q. het auteursrecht. Koper mag dus niet op enigerlei wijze de producten van verkoopster nabootsen en gebruiken voor hemzelf of anderen.

11.2        Indien koper zich niet houdt aan bovenstaande kan verkoopsterzonder voorafgaande ingebreke stelling een direct opeisbare boete opeisen van € 30.000,- alsmede de schade die verkoopster hierdoor heeft geleden.

Artikel 12: Vernietiging

12.1        Mocht er een bepaling uit deze algemene voorwaarden worden vernietigd, dan blijven de andere bepalingen gewoon van kracht. Verkoopster zal, indien mogelijk, deze vernietigende bepaling zo spoedig mogelijk vervangen.